Strukturyzacja Finansowania

Doradztwo Finansowe

Strukturyzacja Finansowania

Pekao Investment Banking S.A. ofe­ruje kom­plek­sowe usługi do­rad­cze w za­kre­sie opra­co­wa­nia stra­te­gii fi­nan­so­wej oraz struk­tu­ry­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu po­zy­ska­nia fi­nan­so­wa­nia dłuż­nego i ak­cyj­nego. W celu speł­nie­nia po­trzeb i ocze­ki­wań na­szych klien­tów, przy­go­to­wu­jemy dla nich roz­wią­za­nia uwzględ­nia­jące sze­roki wa­chlarz do­stęp­nych źró­deł finansowania.

Oferowane przez nas usługi związane ze strukturyzacją i aranżacją finansowania zewnętrznego obejmują w szczególności:

  • analizę obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej klienta,
  • przygotowanie modelu finansowego i biznes planu,
  • kwantyfikację potrzeb finansowych klienta i określenie dostępnych źródeł finansowania,
  • opracowanie kompleksowej koncepcji pozyskania finansowania wraz z  harmonogramem jej wdrożenia,
  • nawiązanie i koordynowanie kontaktu z podmiotami udzielającymi finansowania,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aranżacji finansowania,
  • koordynację prac pozostałych doradców zatrudnionych przez klienta, w szczególności doradców prawnych i technicznych,
  • aktywny udział w negocjacjach z podmiotami udzielającymi finansowania oraz w zamknięciu transakcji,
  • wsparcie przy przygotowaniu raportów okresowych dla dostarczycieli finansowania i w ewentualnych negocjacjach w zakresie restrukturyzacji warunków finansowania.

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dla naszych klientów finansowania z rynku bankowego oraz  w formie publicznej lub prywatnej emisji obligacji, jak również kapitału akcyjnego od inwestrów giełdowych lub w ramach transakcji niepublicznych. Prowadzimy ciągły dialog z instytucjami finansowymi i inwestorami oraz bieżący monitoring rynku bankowego i publicznych rynków kapitałowych, dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom optymalne i często niestandardowe rozwiązania w zakresie aranżacji finansowania.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję