Kariera

Kariera

Kariera

Jeżeli je­steś za­in­te­re­so­wany pracą w Pekao Investment Banking S.A. prze­ślij swoją apli­ka­cję (pre­fe­ru­jemy w ję­zyku an­giel­skim) nasz ad­res e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:„RODO”) niezbędne jest przekazanie jasnej i czytelnej informacji na temat danych osobowych posiadanych przez nas i procesach związanych z przetwarzaniem danych, jak również o uprawnieniach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.

W zawiązku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji
i dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb bieżącej rekrutacji i/lub zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Proces re­kru­ta­cji w Pekao Investment Banking S.A.
Nadsyłane apli­ka­cje są na bie­żąco ana­li­zo­wane przez Dział Personalny, a z wy­bra­nymi kan­dy­da­tami aran­żu­jemy spo­tka­nia. Rozmowy kwa­li­fi­ka­cyjne naj­czę­ściej mają cha­rak­ter trzy etapowy:

  • ETAP I Rozmowa z przed­sta­wi­cie­lem Działu HR
  • ETAP II Rozmowa z bez­po­śred­nim przełożonym
  • ETAP III Rozmowa z Członkiem Zarządu od­po­wie­dzial­nym za dany obszar

Proces re­kru­ta­cji w Pekao Investment Banking S.A. nie jest wspo­ma­gany przez te­sty psy­cho­lo­giczne, czy też ćwi­cze­nia typu as­ses­sment cen­tre. Wierzymy, że roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyjne, które w więk­szo­ści do­ty­czą spraw me­ry­to­rycz­nych, na któ­rych po jed­nej stro­nie obecny jest kan­dy­dat po­sia­da­jący udo­ku­men­to­wane do­świad­cze­nie za­wo­dowe, a po dru­giej, re­pre­zen­tant Pekao Investment Banking S.A. są wy­star­cza­ją­cym na­rzę­dziem do wła­ści­wego prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu re­kru­ta­cji. Nasze do­świad­cze­nia tę tezę po­twier­dzają.
Ze względu na dużą liczbę nad­sy­ła­nych na bie­żąco ofert pracy pra­gniemy po­in­for­mo­wać, że kon­tak­tu­jemy się tylko z wy­bra­nymi kan­dy­da­tami. Pozostałym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­jemy za za­in­te­re­so­wa­nie pracą w Pekao Investment Banking S.A. i za prze­sła­nie swo­ich aplikacji.

adres: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję