Praktyki w Pekao Investment Banking S.A.

Kariera

Praktyki w Pekao Investment Banking S.A.

Udział w praktykach oferowanych przez Pekao Investment Banking S.A. daje możliwość wykazania się i przedstawienia firmie. Jest to jednocześnie możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w prawdziwym, wymagającym środowisku biznesowym. Praktyki trwają przez cały rok. Czas trwania praktyki i jej termin ustalany jest indywidualnie. Praktykanci najczęściej uczestniczą w pracach zespołów projektowych, w ramach poszczególnych departamentów współpracują z pracownikami, jak i bezpośrednio z klientami Pekao Investment Banking S.A. Praktykanci mają szansę realizacji samodzielnych zadań lub są przydzieleni do istniejących już grup projektowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w praktykach możesz wysłać przez cały rok, przesyłając aplikację zawierającą cv i list motywacyjny w języku angielskim na nasz e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl

W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) niezbędne jest przekazanie jasnej i czytelnej informacji na temat danych osobowych posiadanych przez nas i procesach związanych z przetwarzaniem danych, jak również o uprawnieniach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji i dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb bieżącej rekrutacji i/lub zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Ze względu na dużą liczbę nadsyłanych na bieżąco aplikacji, pragniemy poinformować, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie praktykami w Pekao Investment Banking S.A. i za przesłanie swoich aplikacji.

Profil kandydata

Program prak­tyk ad­re­so­wany jest głów­nie do stu­den­tów IV i V roku uczelni o pro­filu eko­no­micz­nym, o spe­cjal­no­ści ban­ko­wość i fi­nanse. Kandydaci powinni po­sia­dać zdol­no­ści ana­li­tyczne, umie­jęt­ność pracy w ze­spole, bie­głą zna­j­mość apli­ka­cji MS Office oraz ogólną wie­dzę z za­kresu funk­cjo­no­wa­nia rynku ka­pi­ta­ło­wego i ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej. Warunkiem ko­niecz­nym jest rów­nież zna­jo­mość ję­zyka an­giel­skiego w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne po­ro­zu­mi­wa­nie się i przy­go­to­wy­wa­nie dokumentów.

Profil kan­dy­data na prak­tyki w pew­nej mie­rze od­zwier­cie­dla pro­fil kan­dy­data do pracy, oczy­wi­ście mamy na uwa­dze dużo mniej­sze do­świad­cze­nie za­wo­dowe. U kan­dy­da­tów na prak­ty­kan­tów po­szu­ku­jemy jed­nak tej sa­mej mo­ty­wa­cji do do­łą­cze­nia do ze­społu Pekao Investment Banking S.A., chęci do roz­wi­ja­nia wła­snej osoby oraz za­an­ga­żo­wa­nia się w pracę, jak u kan­dy­da­tów do pracy. W związku z tym pro­ces re­kru­ta­cji jest bar­dzo zbli­żony do na­boru pracow­nika i po­lega na ana­li­zie prze­sła­nego zgło­sze­nia oraz mi­ni­mum 2 lub 3 roz­mo­wach kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Najlepszym prak­ty­kan­tom, po jej za­koń­cze­niu Pekao Investment Banking S.A. może za­pro­po­no­wać (a) dal­sze fi­nan­so­wa­nie na­uki, (b) pracę po za­koń­cze­niu stu­diów lub jesz­cze w ich trak­cie, w nie­peł­nym wymiarze.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję