Praca w Pekao Investment Banking S.A.

Kariera

Praca w Pekao Investment Banking S.A.

Pekao Investment Banking S.A. na­leży do jed­nej z naj­więk­szych firm bankowości inwestycyjnej w Polsce, zapewnia kompleksową obsługę transakcji M&A, ECM, DCM i doradztwo. Pekao Investment Banking specjalizuje się w wysokiej jakości doradztwie oraz usługach maklerskich dla dużych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji finansowych. Na pol­skim rynku od 1991 roku.

Obecnie za­trud­niamy po­nad 60 pra­cow­ni­ków w biu­rze w Warszawie. Pracując w Pekao Investment Banking S.A. masz szansę zre­ali­zo­wać swoje am­bi­cje za­wo­dowe. Stawiamy na lu­dzi i in­we­stu­jemy w nich, wie­rząc, że zy­skują oni sami, jak i firma. U na­szych pra­cow­ni­ków ce­nimy przede wszyst­kim wie­dzę i do­świad­cze­nie oraz wy­kształ­ce­nie, pro­fe­sjo­na­lizm, kre­atyw­ność, bar­dzo do­brą zna­jo­mość ję­zyka an­giel­skiego i sku­tecz­ność dzia­ła­nia. Istotna jest także umie­jęt­ność pracy w ze­spole oraz od­por­ność na wy­soki stres, który jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem ce­chu­ją­cym rynki ka­pi­ta­łowe. Niezbędna jest umie­jęt­ność bu­do­wa­nia do­brych re­la­cji z klien­tami i współ­pra­cow­ni­kami. Pracę w Pekao Investment Banking S.A. ce­chuje wy­soka od­po­wie­dzial­ność na każ­dym sta­no­wi­sku oraz funk­cjo­no­wa­nie w bar­dzo ela­stycz­nych i pła­skich struk­tu­rach organizacyjnych.

Naszym pra­cow­ni­kom za­pew­niamy moż­li­wość do­sko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych po­przez pracę wśród wy­bit­nych spe­cja­li­stów z dzie­dziny ryn­ków ka­pi­ta­ło­wych i ban­ko­wo­ści in­we­sty­cyj­nej oraz po­przez róż­no­rodne szko­le­nia ze­wnętrzne i wewnętrzne.

Profil kandydata

Pekao Investment Banking S.A. po­szu­kuje uta­len­to­wa­nych kan­dy­da­tów do pracy, z bo­ga­tym do­świad­cze­niem za­wo­do­wym, na­sta­wio­nych na suk­ces i nie oba­wia­ją­cych się wy­zwań i cięż­kiej, ale za to in­te­re­su­ją­cej pracy na rynku ka­pi­ta­ło­wym i ban­ko­wo­ści inwestycyjnej.

Nasi pra­cow­nicy to lu­dzie kre­atywni, po­sia­da­jący wyż­sze wy­kształ­ce­nie, głów­nie finansowo-ekonomiczne, czę­sto po­parte ty­tu­łem MBA lub Executive MBA oraz bo­gate do­świad­cze­nie za­wo­dowe zwią­zane z ryn­kiem ka­pi­ta­ło­wym w Polsce i za­gra­nicą. Ze względu na mię­dzy­na­ro­dowy cha­rak­ter firmy pre­fe­ru­jemy osoby bie­gle po­słu­gu­jące się ję­zy­kiem an­giel­skim, ję­zyk nie­miecki jest do­dat­ko­wym atu­tem. Nasi pra­cow­nicy to osoby o zna­ko­mi­tych zdol­no­ściach ana­li­tycz­nych, któ­rzy jed­no­cze­śnie po­tra­fią bu­do­wać do­bre re­la­cje z klien­tami i współpracownikami.

U kan­dy­da­tów naj­bar­dziej ce­nimy do­brą zna­jo­mość rynku ka­pi­ta­ło­wego i pro­duk­tów fi­nan­so­wych, wyż­sze wy­kształ­ce­nie, zna­jo­mość ję­zy­ków ob­cych (szcze­gól­nie bar­dzo do­bry po­ziom ję­zyka an­giel­skiego), bar­dzo do­brą zna­jo­mo­ść pa­kietu MS Office oraz umie­jęt­ność pracy w ze­spole. Na sze­regu sta­no­wisk wy­ma­gane są rów­nież udo­ku­men­to­wane kwa­li­fi­ka­cje i upraw­nie­nia, m.in.:

  • Makler Papierów Wartościowych.
  • Doradca Inwestycyjny.
  • CFA – Chartered Financial Analyst.
  • Specjalista Ewidencji Papierów Wartościowych.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję