O firmie

O firmie

O firmie

Pekao Investment Banking S.A świadczy usługi bankowości inwestycyjnej oferując kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji rynku kapitałowego dla szerokiego spektrum podmiotów, koncentrując się przede wszystkim na współpracy z dużymi i średnimi spółkami publicznymi i prywatnymi, inwestorami strategicznymi i finansowymi oraz agendami rządowymi. Działamy w Polsce od po­nad 20 lat, spe­cja­li­zu­jemy się w do­radz­twie trans­ak­cyj­nym, ze szcze­gól­nym uwzględnieniem:

  • fu­zji i prze­jęć (M&A),
  • ofert pu­blicz­nych i pry­wat­nych (ECM),

Świadczyliśmy usługi ECM w naj­więk­szych ofer­tach pu­blicz­nych dla spółek pry­wat­nych jak rów­nież bra­li­śmy udział w naj­więk­szych trans­ak­cjach pry­wa­ty­za­cyj­nych w Polsce. Jesteśmy liderem na­pol­skim rynku ka­pi­ta­ło­wym oraz wio­dącym do­radcą M&A w Polsce.
 
Oferujemy kom­plek­sowe usługi do­radz­twa fi­nan­so­wego w za­kre­sie trans­ak­cji rynku ka­pi­ta­ło­wego, do­sto­so­wane do wy­so­kich wy­ma­gań na­szych klien­tów – spółek pry­wat­nych i pu­blicz­nych, agend rzą­do­wych, in­we­sto­rów fi­nan­so­wych i stra­te­gicz­nych oraz wła­ści­cieli i ak­cjo­na­riu­szy.
Nasza dzia­łal­ność obejmuje:

  • Doradztwo Fi­nan­sowe
    Doradzamy przy kup­nie lub sprze­daży przed­się­biorstw, struk­tu­ry­za­cji fi­nan­so­wa­nia trans­ak­cji, dzia­ła­niach re­struk­tu­ry­za­cyj­nych i innych.
  • Rynki Ka­pi­ta­łowe
    Doradzamy przy pierw­szych ofer­tach pu­blicz­nych i wpro­wa­dza­niu spółek do ob­rotu gieł­do­wego, wtór­nych ofer­tach pu­blicz­nych, ofer­tach pry­wat­nych, sprze­daży zna­czą­cych pa­kie­tów ak­cji przez ak­cjo­na­riu­szy oraz in­nych trans­ak­cjach na rynku kapitałowym.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję