RODO

RODO

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A. („Dom Maklerski”) przedstawia wymagane przepisami RODO1 informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów i ich przedstawicieli (w tym pełnomocników), zwanych dalej łącznie dla potrzeb tej informacji „klientami”, oraz o przysługujących im prawach.
A. Wskazanie administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149937, NIP 525-22-56-380.
B. Dane kontaktowe administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych
Z administratorem danych osobowych można się skontaktować:
pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl
U administratora danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, Paweł Wielkopolski, z którym można się skontaktować:
pisemnie, na adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, lub
telefonicznie pod numerem: +48 604 109 109 lub
drogą elektroniczną, na adres e-mail: daneosobowe@pekaoib.pl
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.
C. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dom Maklerski przetwarza dane osobowe klientów w celach:

 1. podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy z Domem Maklerskim lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Domem Maklerskim (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 2. w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na podmioty prowadzące działalność maklerską (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:
 3. wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a po wejściu w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”), wynikających z Ustawy AML;
 4. w przypadku, gdy będzie miało to zastosowanie, związanych z monitorowaniem transakcji lub zleceń na podstawie art. 16 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 („MAR”) lub monitorowanie i nagrywanie rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 5. związanych z wykonywaniem obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
 6. o obrocie instrumentami finansowymi (w tym wykonywaniem obowiązków raportowych do organu nadzoru) i przepisach wskazanych w tej ustawie;
 7. związanych z wykonywaniem obowiązków raportowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („MIFIR”);
 8. związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych, oraz do innych podmiotów, do których Dom Maklerski jest zobowiązana raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym związku z wypełnianiem przez Dom Maklerski obowiązków identyfikacyjnych oraz raportowych wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”) oraz ustawy z dnia
 9. 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA;
 10. związanych z rozpatrywaniem skarg oraz reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Dom Maklerski, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 11. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Domu Maklerskiego dla celów przestępczych;
 12. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao IB (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
 13. powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, o ile znajdzie to zastosowanie;
 14. przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywania działalności Domu Maklerskiego dla celów przestępczych, w tym przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących podejrzeń i wykrycia przestępstw;
 15. marketingu produktów i usług własnych oraz promowania wizerunku Domu Maklerskiego;
 16. archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 17. w innych przypadkach dane osobowe klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej przez klienta w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

D. Informacje o obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych przez klientów lub potencjalnych klientów jest warunkiem zawarcia
i wykonania umowy z Domem Maklerskim, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Domu Maklerskiego.
W przypadku niepodania przez danego klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowiło to przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Dom Maklerski usług na rzecz tego klienta.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
E. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Dom Maklerski przetwarza następujące dane osobowe klientów:

 1. dane identyfikujące,
 2. dane dotyczące zleceń, dyspozycji, zawartych transakcji i innych operacji na instrumentach finansowych, w przypadku usługi dotyczącej przyjmowania i przekazywania zleceń lub wykonywania zleceń, lub prowadzenia rachunków inwestycyjnych,
 3. dane dotyczące wiedzy, doświadczenia w ramach badania odpowiedniości usługi inwestycyjnej lub instrumentu finansowych, będącego jej przedmiotem, jak również dane niezbędne do określenia grupy docelowej w ramach danej kategorii klientów,
 4. dane finansowe i o zasięgu geograficznym,
 5. dane kontaktowe,
 6. adresy IP, w przypadku portalu reaserch,
 7. inne dane osobowe zbierane z innych źródeł w związku z zawarciem umowy lub wykonaniem umowy.

F. Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów w celach wskazanych w pkt B, dane osobowe klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umów, np. Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz podmiotom, którym przekazywane są zlecenia w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń (np. emitenci, firmy inwestycyjne wykonujące zlecenia);
 2. podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową wskazanym
 3. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi oraz wskazanym w innych przepisach prawa;
 4. podmiotowi przechowującemu dokumenty Domu Maklerskiego, podmiotom świadczącym usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych) oraz usługi doradcze (np. prawne) na rzecz Domu Maklerskiego;
 5. bankom prowadzącym rachunek bankowy Domu Maklerskiego, na którym są gromadzone środki klientów oraz Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

G. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe
Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Dom Maklerski prawnie uzasadnionych interesów Domu Maklerskiego.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, do czasu cofnięcia zgody.
H. Prawa klienta, którego dotyczą dane osobowe
Klientowi przysługują, na zasadach wskazanych w RODO następujące prawa:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo do sprzeciwu;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, w zakresie, w jakim klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
I. Źródło pozyskania danych osobowych
W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela osoby fizycznej, źródłem pozyskania danych klientów są te osoby. Ponadto dane mogą być zbierane
z innych źródeł (np. listy sankcyjne, listy obejmujące osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, tzw. PEP, rejestry publiczne, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, rejestry prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję