Doradztwo Finansowe

Doradztwo Finansowe

Doradztwo Finansowe

Pekao Investment Banking S.A., dzięki wy­so­kiej ja­ko­ści świad­czo­nych usług oraz do­głęb­nej zna­jo­mo­ści lo­kal­nych uwa­run­ko­wań zdo­by­tej pod­czas 20 lat obec­no­ści na kra­jo­wym rynku, jest wio­dą­cą firmą in­we­sty­cyj­ną w Polsce. Oferujemy pełny za­kres usług do­rad­czych w obszarze:

Świad­czymy usługi dla sze­ro­kiego spek­trum pod­mio­tów, kon­cen­tru­jąc się przede wszyst­kim na współ­pracy z du­żymi i śred­nimi spół­kami pu­blicz­nymi i pry­wat­nymi, in­we­sto­rami stra­te­gicz­nymi i fi­nan­so­wymi oraz agen­dami rzą­do­wymi. Indywidualne po­dej­ście i za­an­ga­żo­wa­nie ka­dry za­rzą­dza­ją­cej w ca­łym cy­klu ży­cia pro­jek­tów za­owo­co­wały zbu­do­wa­niem dłu­go­trwa­łych re­la­cji z na­szymi klientami.

W toku pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów de­par­ta­ment do­radz­twa fi­nan­so­wego współ­pra­cu­je z in­nymi jed­nost­kami or­ga­ni­za­cyj­nymi Spółki w tym pra­cow­ni­kami de­par­ta­mentu sprze­daży, spe­cja­li­zu­ją­cymi się w po­zy­ski­wa­niu ka­pi­tału od in­we­sto­rów gieł­do­wych.

Kompleksowy cha­rak­ter re­ali­zo­wa­nych przez nas usług do­rad­czych i sze­roka ka­dra pro­fe­sjo­na­li­stów wy­spe­cja­li­zo­wa­nych w róż­nych ka­te­go­riach trans­ak­cji i sek­to­rach go­spo­darki, umoż­li­wiają nam za­adre­so­wa­nie nie­stan­dar­do­wych ce­lów i po­trzeb na­szych klien­tów. Wiele spo­śród re­ali­zo­wa­nych przez nas pro­jek­tów obej­muje ele­menty róż­nych ty­pów trans­ak­cji – spe­cja­li­zu­jemy się mię­dzy in­nymi w re­ali­za­cji dwu­to­ro­wych pro­ce­sów sprze­daży pa­kie­tów ak­cji, po­przez rów­no­le­głe pro­wa­dze­nie przy­go­to­wań do pu­blicz­nej emi­sji ak­cji oraz ne­go­cja­cji z in­we­sto­rami stra­te­gicz­nymi lub fi­nan­so­wymi w ra­mach trans­ak­cji pry­wat­nej (dual track).

Kontakt:
Pekao Investment Banking S.A.

ul. Żubra 1
01-066 Warszawa
Budynek Forest, piętro XII
tel. +48 604 109 109
E-mail: biuro@pekaoib.pl

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję