Fuzje i przejęcia

Doradztwo Finansowe

Fuzje i przejęcia

Pekao Investment Banking S.A. po­siada bo­gate do­świad­cze­nie w ob­słu­dze trans­ak­cji fu­zji i prze­jęć na pol­skim rynku. Od kil­ku­na­stu lat znaj­du­jemy się w ści­słej czo­łówce ran­kin­gów firm do­rad­czych, uwzględ­nia­ją­cych ilość i wiel­kość zre­ali­zo­wa­nych trans­ak­cji. Nasze do­świad­cze­nie trans­ak­cyjne, po­parte wszech­stron­nym zro­zu­mie­niem me­cha­ni­zmów dzia­ła­nia pol­skiej go­spo­darki i lo­kal­nych ryn­ków fi­nan­so­wych, umoż­li­wiają nam do­głębne zro­zu­mie­nie po­trzeb na­szych klien­tów w róż­nych sy­tu­acjach biznesowych.

Pracując dla sprze­da­ją­cego lub po­ten­cjal­nego na­bywcy, w toku re­ali­zo­wa­nych przez nas pro­jek­tów za­wsze bie­rzemy od­po­wie­dzial­ność za kom­plek­sową ob­sługę trans­ak­cji. Zakres na­szych usług jest każ­do­ra­zowo do­sto­so­wany do wy­ma­gań klienta i spe­cy­fiki pro­jektu, zwy­cza­jowo obejmując:

  • wspar­cie w za­kre­sie przy­go­to­wa­nia i struk­tu­ry­za­cji transakcji,
  • identy­fi­ka­cję po­ten­cjal­nych in­we­sto­rów lub konkurentów w procesie,
  • ko­or­dy­na­cję prac wszyst­kich do­rad­ców za­trud­nio­nych przez klienta,
  • uczest­nic­two i nadzór nad pro­ce­sem due di­li­gence,
  • przygo­to­wa­nie modelu finansowego i wy­ceny,
  • wspar­cie w aranżacji fi­nan­so­wa­nia,
  • aktywny udział w ne­go­cja­cjach i za­mknię­ciu trans­ak­cji.

Zakres na­szych prac obej­mo­wać może rów­nież wy­da­nie fa­ir­ness opi­nion.

Każdorazowo prio­ry­te­to­wym ce­lem na­szych dzia­łań jest mak­sy­ma­li­za­cja war­to­ści do­da­nej dla klienta ze zre­ali­zo­wa­nych trans­ak­cji. Koncentrujemy się na osią­gnię­ciu przez na­szych klien­tów za­ło­żo­nych ce­lów stra­te­gicz­nych, wy­ko­rzy­stu­jąc na­sze uni­kalne kom­pe­ten­cje i do­świad­cze­nie dla opty­mal­nego prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu transakcyjnego.

W ra­mach re­ali­zo­wa­nych pro­ce­sów fu­zji i prze­jęć ko­rzy­stamy z wie­dzy i umie­jęt­no­ści na­szego ze­społu struk­tu­ry­za­cji fi­nan­so­wa­nia oraz de­par­ta­mentu spe­cja­li­zu­ją­cego się w trans­ak­cjach rynku ka­pi­ta­ło­wego.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję