Restrukturyzacja Finansowa

Doradztwo Finansowe

Restrukturyzacja Finansowa

Pekao Investment Banking S.A. ofe­ruje swoim klien­tom kom­plek­sowe usługi w za­kre­sie opra­co­wa­nia i wdro­że­nia stra­te­gii re­struk­tu­ry­za­cji fi­nan­so­wej. Doradzamy przed­się­bior­stwom do­świad­cza­ją­cym trud­no­ści z płyn­no­ścią fi­nan­sową, wy­ma­ga­ją­cym re­or­ga­ni­za­cji ist­nie­ją­cej struk­tury fi­nan­so­wa­nia lub po­trze­bu­ją­cym no­wych źró­deł fi­nan­so­wa­nia dłuż­nego i ak­cyj­nego. Dzięki do­sko­na­łym re­la­cjom z ban­kami, fun­du­szami in­we­sty­cyj­nymi i in­we­sto­rami pry­wat­nymi oraz do­głęb­nej zna­jo­mo­ści ich wy­ma­gań i ocze­ki­wań wzglę­dem spółek prze­cho­dzą­cych pro­ces re­or­ga­ni­za­cji fi­nan­so­wej, je­ste­śmy w sta­nie spraw­nie i kom­plek­sowo sko­or­dy­no­wać re­struk­tu­ry­za­cję fi­nan­sową na­szych klientów.

Świad­czone przez nas usługi w ob­sza­rze re­struk­tu­ry­za­cji fi­nan­so­wej obej­mują m.in.:

  • kom­plek­sową ana­lizę sy­tu­acji i po­trzeb fi­nan­so­wych klienta,
  • przy­go­to­wa­nie planu dzia­łań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych w za­kre­sie struk­tury fi­nan­so­wej spółki,
  • okre­śle­nie po­ten­cjału re­struk­tu­ry­za­cji ist­nie­ją­cego za­dłu­że­nia, aran­ża­cji no­wych środ­ków o cha­rak­te­rze po­życz­ko­wym, jak rów­nież moż­li­wo­ści po­zy­ska­nia do­dat­ko­wego ka­pi­tału ak­cyj­nego od ist­nie­ją­cych ak­cjo­na­riu­szy i no­wych inwestorów,
  • ko­or­dy­na­cję ko­mu­ni­ka­cji z wie­rzy­cie­lami, ak­cjo­na­riu­szami i in­nymi interesariuszami,
  • przy­go­to­wa­nie do­ku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do efek­tyw­nego prze­pro­wa­dze­nia pro­cesu restrukturyzacji,
  • ści­słą współ­pracę z do­rad­cami praw­nymi klienta,
  • ak­tywny udział w ne­go­cja­cjach z kre­dy­to­daw­cami oraz obec­nymi i po­ten­cjal­nymi in­we­sto­rami in­sty­tu­cjo­nal­nymi i prywatnymi,
  • mo­ni­to­ring re­ali­za­cji dzia­łań restrukturyzacyjnych.

Udało nam się z suk­ce­sem zre­ali­zo­wać wiele pro­ce­sów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych dla na­szych klien­tów. Niejednokrotnie zo­stały one do­ko­nane w po­wią­za­niu z po­zy­ska­niem przez przed­się­bior­stwa do­dat­ko­wego ka­pi­tału w dro­dze pu­blicz­nej emi­sji no­wych ak­cji lub w ra­mach trans­ak­cji pry­wat­nych za­war­tych z in­we­sto­rami stra­te­gicz­nymi i finansowymi.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję