Pozostałe usługi

Rynki kapitałowe

Pozostałe usługi

Wyróżnikiem Zespołu Rynków Kapitałowych Pekao IB jest kom­plek­sowa oferta ob­sługi klien­tów obej­mu­jąca wszyst­kie aspekty ich ak­tyw­no­ści na rynku ka­pi­ta­ło­wym.Dlatego świad­czymy rów­nież inne usługi, od­po­wia­da­jące na ak­tu­alne po­trzeby na­szych klien­tów. Należą do nich:

  • strukturyzowanie programów opcji menedżerskich
  • oferowanie instrumentów powiązanych z akcjami (np. obligacji zamiennych / wymiennych)
  • doradztwo przy wprowadzaniu spółek do notowań giełdowych
  • doradztwo przy odkupach/wykupach przymusowych
  • oraz inne, stanowiące nierzadko połączenie usług z zakresu doradztwa finansowego, transakcyjnego i rynków kapitałowych

Naszym ce­lem jest do­star­cza­nie klien­tom oferty, która może być do­wol­nie kształ­to­wana w za­leż­no­ści od ich po­trzeb. Dlatego współ­pra­cu­jemy rów­nież z in­nymi pod­mio­tami Grupy Pekao S.A. by ofe­ro­wać na­szym klien­tom naj­lep­sze rozwiązania.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję