Oferty prywatne/ABB

Rynki kapitałowe

Oferty prywatne/ABB

Doradzamy spół­kom w za­kre­sie przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia ofert pry­wat­nych, kie­ro­wa­nych głów­nie do in­we­sto­rów in­sty­tu­cjo­nal­nych. Wspieramy rów­nież ak­cjo­na­riu­szy w trans­ak­cjach sprze­daży zna­czą­cych pa­kie­tów ak­cji w spół­kach pu­blicz­nych po­przez trans­ak­cje ryn­kowe. W od­róż­nie­niu od ofert pu­blicz­nych, oferty pry­watne (ABB, Acce­le­ra­ted Bookbuild) nie wy­ma­gają za­zwy­czaj spo­rzą­dza­nia skom­pli­ko­wa­nej do­ku­men­ta­cji ofer­to­wej, dzięki czemu czas prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji ulega znacz­nemu skróceniu.

Zapewniamy opty­ma­li­za­cję pro­cesu prze­pro­wa­dze­nia pla­so­wa­nia oferty po­przez od­po­wiedni wy­bór do­ce­lo­wej grupy in­we­sto­rów i or­ga­ni­za­cję spo­tkań, co sku­tecz­nie ogra­ni­cza czas jaki Zarząd po­święca na za­mknię­cie transakcji.

Zakres na­szych prac w trans­ak­cjach typu ABB obej­muje stan­dar­dowo pla­so­wa­nie sprze­da­wa­nych ak­cji wśród in­we­sto­rów in­sty­tu­cjo­nal­nych w  dro­dze bu­do­wa­nia tzw. przyspieszo­nej księgi po­pytu a na­stęp­nie roz­li­cze­nie transakcji.

Pekao Investment Banking S.A. była pierw­szą in­sty­tu­cją fi­nan­sową, która prze­pro­wa­dziła trans­ak­cję ABB na pol­skim rynku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję